haedc.org
Áp lực trả nợ tăng, Chính phủ đẩy mạnh vay đảo nợ
Thời gian gần đây, áp lực trả nợ của Việt Nam đang tăng lên khá cao và Chính phủ phải đẩy mạnh hoạt động vay đảo nợ trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng cấp bách. Đó là nhận định c…