haedc.org
Tưởng nhớ Lưu Hiểu Ba qua nghệ thuật và mạng xã hội
Ông Lưu Hiểu Ba, khôi nguyên Nobel Hòa bình là nguồn cảm hứng cho một thế hệ mới những nhà hoạt động vì dân chủ Trung Quốc và cái chết của ông được nhiều nghệ sĩ có xu hướng chính trị tưởng nhớ.…