haedc.org
Tướng Giáp hai lần thoát nạn khỏi bị các đồng chí thanh trừng.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã ít nhất hai lần thoát khỏi những cuộc thanh trừng do chính các đồng chí của ông gây ra, theo những gì nhà báo Huy Đức viết trong cuốn Quyền Bính, phần hai của tập Bên Th…