haedc.org
Công bố hiệp nhất Tập hợp quốc dân Việt và một phần khối 8406
Từ Huế, linh mục Nguyễn Văn Lý công bố cho hay rằng Tập hợp quốc dân Việt và một phần khối 8406 đã hợp nhất.