haedc.org
Việt Nam: ‘Tranh chấp đất là vấn đề chính trị lớn nhất’
Báo The Economist nói đối đầu tại Đồng Tâm cho thấy Đảng Cộng sản xử lý lúng túng và xung đột đất đai sẽ vẫn tiếp diễn.