haedc.org
600 giáo sư đại học gia nhập Tập hợp Quốc dân Việt.
Tập hợp hợp quốc dân Việt đang rộng tay mời đón mọi người.