haedc.org
Gia đình “có công với cách mạng” bị chính quyền cướp đất trắng trợn
Gia đình “có công với cách mạng” bị chính quyền cướp đất một cách trắng trợn, cưỡng chế, vùi dập xuống bùn đen !!!Các bác đã sáng mắt ra chưa?