haedc.org
Kêu gọi thành lập Hội Chống Hiểm Họa Trung Quốc
Một nhóm, gồm 5 thành viên, kêu gọi thành lập Hội Chống Hiểm Họa Trung Quốc.