haedc.org
Đánh nhau to tại Nghệ An: Đông nghịt cảnh sát cơ động đụng độ với giáo dân.
Vô số công an cảnh sát cơ động được điều đến để dẹp biểu tình đòi người của giáo dân Nghệ An. Đánh và bắt người kinh hoàng diễn ra, một người dân quay lại được.…