haedc.org
Đả Tàu đại cáo.
Từng nghe: Việc ăn cám cốt để tăng cân Quân bán thịt vẫn mong nhiều nạc