haedc.org
Biểu tình “phủ đầu” ở Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
SOS sáng 20/04, Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh biểu tình vì đền bù Fomosa không thỏa đáng, nhà có, nhà không.