haedc.org
Tù nhân lương tâm Trương Văn Kim bị công an sách nhiễu và đánh bị thương ở đầu.
Anh Trương Văn Kim vừa gọi cho tôi thuật lại việc anh bị công an đánh sáng nay và chặn đường sách nhiễu ngày hôm qua.