haedc.org
Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý nói về việc thành lập Tập Hợp Quốc Dân Việt
Nhà báo Nguyễn Thiện Nhân đưa ra clip Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý nói về việc thành lập Tập Hợp Quốc Dân Việt: