haedc.org
Kế hoạch B – Chiến lược biểu tình để chống đàn áp biểu tình
Một trong những bận tâm của những người tổ chức xuống đường là làm sao tiến hành thành công một cuộc biểu tình mà không bị ngăn cản.