haedc.org
Nhi Nguyễn: Vì sao phải nộp thuế cho họ?
Thuế chính là con vi rút vô hình đang gặm nhắm công sức và tiền bạc của chúng ta !