haedc.org
8000 giáo dân xuống đường 19/03: Thành công hay thất bại?
Biểu tình như vậy thì không thể gọi là thất bại. Đây là lần biểu tình thứ 3 của giáo dân. Cả 3 lần liên tiếp giáo dân xuống đường hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình đều thành công.- Nhà báo Nguyễn Thi…