haedc.org
Sự thật về Võ Thị Sáu: Dấu hiệu động kinh bị lợi dụng.
Thế là việc công bố nữ anh hùng Võ Thị Sáu của những người dân Đất Đỏ, quê hương của nàng :”Mùa hoa Lê ki ma nở” đã đưa nàng thành một thứ khùng khùng gánh nước mướn “bị xúi dại ném lựu đạn đ…