haedc.org
Hà Nội: Tưởng niệm thảm sát Gạc Ma 14/3/1988 – 14/3/2017.
Hà Nội: Tưởng niệm thảm sát Gạc Ma 14/3/1988 – 14/3/2017. Nguồn: Đỗ Thanh Vân