haedc.org
Ms Nguyễn Trung Tôn gửi bảo đảm đơn trình báo lên công quyền về vụ hành hung
Hôm thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017, Ms Nguyễn Trung Tôn gửi bảo đảm đơn trình báo lên công quyền về vụ hành hung. Đơn trình báo gửi qua dạng bảo đảm của ngành bưu điện.…