haedc.org
Nhà cầm quyền bắt anh Vũ Quang Thuận trước ngày tổng biểu tình 05 tháng 03
SOS: Nhà dân chủ Vũ Quang Thuận biệt danh là Võ Phù Đổng và cộng sự của anh – nhà dân chủ Nguyễn Văn Điển mới bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt ngày 02 tháng 03.…