haedc.org
Bản lên tiếng của Hội anh em dân chủ về việc mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt cóc và hành hung.
BẢN LÊN TIẾNG CỦA HỘI ANH EM DÂN CHỦ Về việc Muc Sư Nguyễn Trung Tôn Bị Bắt Cóc, Hành Hung