haedc.org
10 thằng cầm dùi cui lao vào đập 2 bà lão máu me te tét .
Các anh đang đẩy những người dân bình thường không biết đến Formosa phải lên tiếng!!! 10 thằng cầm dùi cui lao vào đập 2 bà lão máu me te tét thì hỏi đâu tình người?…