haedc.org
Đơn kêu oan và đề nghị cứu giúp khẩn cấp của đảng viên cộng sản.
Kính gửi : Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư, Trưởng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;