haedc.org
Cuộc trấn áp Song Ngọc bị nêu đích danh trước Quốc hội Úc.
DÂN BIỂU CHRIS HAYES: “Chính quyền Việt Nam đang trấn áp các quyền hợp pháp và sự tự do của người dân.”