haedc.org
1000 tỷ USD thiệt hại từ thảm họa Formosa.
1- PHÂN BỐ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN (RỪNG NGẬP MẶN, CỎ BIỂN VÀ SAN HÔ) CỦA VIỆT NAM 1.1- Đa dạng sinh học biển Việt Nam Vùng biển Đông Nam Á được đánh giá là vùng biển bậc nhất củ…