haedc.org
“Không có đảng cộng sản thì làm sao Việt Nam có ngày hôm nay? “
Đây là câu nói cửa miệng của khá nhiều người Việt Nam. Vậy, ngày hôm nay chúng ta có gì? Để tôi thống kê một vài thứ cho các bạn thấy nhé!