haedc.org
Chủ tịch nước trồng cây 100 tuổi: Chỉ có thể là đại tướng.
Cây Đại Thị 100 tuổi, trồng năm 2015! Chủ tịch nước quá ư là thần sầu!!!