haedc.org
Công an về hưu chỉ mong được nước ngoài cho nhập quốc tịch.
Trong chuyến đi Châu Âu lần này, tôi có dịp đi cùng một bác thượng tá công an vừa về hưu, bác ấy đi du lịch kết hợp với việc thăm cô con gái đang làm việc bên này.…