haedc.org
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị giam thêm 4 tháng nữa
Nhà cầm quyền CSVN vừa quyết định gia hạn thời gian giam giữ luật sư vận động nhân quyền, và là nhà tranh đấu Nguyễn Văn Đài cho đến tháng Tư tới.