haedc.org
Cuba bắt đầu thay đổi?
Ngày 12/12/2016 đã diễn ra hai sự kiện rất lớn với Cuba: Bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu, và thỏa thuận cho hãng Gooogle cung cấp dịch vụ tại Cuba.…