haedc.org
Nhà hoạt động nhân quyền , ký giả Trương Minh Đức bị công an HCM bắt giữ câu lưu tùy tiện !
Ký giả nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Đức vừa bị công an bắt giữ tùy tiện.