haedc.org
Đánh giá Nguyễn Phú Trọng: Quyền lực rất lớn, hiệu lực rất kém.
Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN, nhân Hội nghị TW 4 khóa XII. Dù thế nào đi nữa cũng không thể nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không đọc thông viết thạo.…