haedc.org
Lá đơn mới của Trịnh Xuân Thanh
Người Buôn Gió Thanh Hieu Bui vừa đưa lên mạng lá đơn và khẳng định là của Trịnh Xuân Thanh.Lá đơn mang nội dung thanh minh về những vấn đề của mình và qua đó khuyên bảo băng đảng mà ông vừa tuyên …