haedc.org
Bài thơ Sám hối- Trần Đức Thạch.
Không phải thơ- mà là những lời sám hối.