haedc.org
Nhà cầm quyền Hà Nội khủng bố, đe doạ các Soeurs Dòng Phao Lô
Vào chiều ngày 26 tháng 8 năm 2016, các Soeurs Dòng Thánh Phaolo ở Hà Nội đã tập trung tại Sở tài nguyên và môi trường để yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lời các vấn đề khiếu kiện tranh chấp đất đ…