haedc.org
Không quan tâm chính trị (1)
Nhà thơ lỗi lạc Thái Bá Tân có những câu thơ chí lý về người Việt và mối quan tâm chính trị