haedc.org
Quân vương – logic của nghịch lý
Một đấng Quân Vương có tinh thần ái quốc vĩ đại, dốc lòng phục vụ nhân dân, có đức cao trọng vọng, có tài năng xuất chúng, đất nước nhất định sẽ hùng cường. Tác phẩm Quân vương của Nicolas Machiave…