haedc.org
Đừng xách cặp chạy ra Hà Nội xin tiền nữa!
“Phải đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng, phải tạo ra thể chế, cơ chế thu hút đầu tư của xã hội. Còn cứ xách cặp chạy suốt ra Hà Nội mà xin thì không được đâu” – đó là phát biểu của Thủ tướng N…