haedc.org
Định nghĩa mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN
Mô hình kinh tế tập trung, bảo thủ và trì trệ, tới đâu hay tới đó cách đây hơn 30 năm được gọi là nền kinh tế “kiên định XHCN”. Sau hơn 30 năm “kiên định” thì VN rơi vào nguy cơ đói nghèo, ngay cả …