haedc.org
Một kiểu cầm quyền không giống ai
Chẳng nước nào có cái kiểu cầm quyền kỳ quặc, độc đáo như ở Việt Nam.