haedc.org
Lòng yêu nước vượt lên trên nỗi sợ hãi
Không nỗi sợ hãi nào lớn hơn nỗi sợ mất nước, mất tự do. Ngoài sự hy sinh của Chúa Cứu Thế ra thì không tình yêu nào lớn hơn việc chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc quê hương. Vì vậy thay vì sợ bị trù dậ…