haedc.org
Đề xuất xóa nợ thuế khoảng 1.300 tỉ đồng cho doanh nghiệp nhà nước
Đề xuất xóa nợ thuế (khoảng 1.300 tỉ đồng) cho doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo ra tiền lệ bất bình đẳng trong doanh nghiệp.