haedc.org
Quyền quay phim, chụp hình cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
“Tôi là một người dân bình thường vậy tôi có được quyền quay phim, chụp hình Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ hay không? Nếu không thì ai sẽ là người được phép làm điều này?”…