haedc.org
Lựa chọn đối tác nào cho dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 21
Chúng ta điều nghe các lãnh đạo cộng sản nói ‘’ không lựa chọn được hàng xóm’’ , nhưng tại sao họ phải phụ thuộc hàng xóm?