hadaszohar.com
הלוגו שלנו גדול וירוק
"האוטו שלנו גדול וירוק האוטו שלנו נוסע רחוק בבוקר נוסע, בערב הוא שב מביא הוא לתנובה ביצים וחלב" פניה ברגשטיין איך נראה האוטו של תנובה יודע כל ילד, אבל לא בטוח שאותה שאלה לגבי הלוגו תניב ת…