haarlemmermeerseactievepolitiek.nl
Privacyschending Kenter Jeugdhulp
O derstaa de schriftelijke vrage zij door HAP aa het college va B&W gesteld: Geacht college, Op 22 ja uari wordt de Big Brother Awards Expertprijs uitgereikt aa ee va de grofste privacysche ders va Nederla d. Ee pa el va desku dige heeft zes ka didate geselecteerd. I aa loop aar de avo d va de uitreiki g worde de ka shebbers beke d gemaakt. Op 10 ja uari werd beke d gemaakt dat Ke ter Jeugdhulp ge omi eerd is. & bsp;Op de website va Bits of Freedom, de orga isator va de Big Brother Award Expertrijs, is het volge de te leze :& bsp; Ke ter Jeugdhulpriep de website& bsp;Prate O li [...]