haarlemmermeerseactievepolitiek.nl
Antwoorden SV Lokale aanpak eenzaamheid
O derstaa de a twoorde hebbe wij va het college va B&W o tva ge op SV die we stelde over de lokale aa pak va ee zaamheid: Op 26 maart 2019 o tvi ge wij schriftelijke vrage va de fractie va HAP over de Lokale aa pak ee zaamheid. O derstaa d treft u de bea twoordi g aa . Met excuses dat de bea twoordi g later is da de hiervoor gestelde termij . Vraag 1 Vorig jaar tijde s de beha deli g va de VJR kwam aa de orde dat ee zaamheid ee i gewikkeld probleem is e meerdere oorzake ke t. Ook komt ee zaamheid i alle leeftijdsgroepe voor. Wij zij [...]