gymnasticscoaching.com
Deng Shudi wins Chinese Nationals
1. Deng Shudi 172.250 (87.250+85.000) 2. Sun Wei 169.450 (83.950+85.500) 3. You Hao 169.050 (84.350+84.700) Full results. You Hao 3rd AA!? Click PLAY or watch him on Twitter.