gurunh.com
Về Agile Y
Cuốn sách này dành cho ai? Đây không phải là cuốn sách về công nghệ, kỹ thuật nhưng mọi lập trình viên đều nên đọc. Theo tôi, điểm yếu của lập trình viên Việt Nam không chỉ là công nghệ hay kỹ thuậ…