grupengind.com
NAU INDUSTRIAL CELLOGRÀFICA GEROSA
NAU INDUSTRIAL CELLOGRAFICA GEROSA Construcció nova nau industrial Cellogràfica Gerosa. CLIENT: Cellogràfica Gerosa S.A. UBICACIÓ Avd del Garraf, nº13 y Avd del Canigó nº 8 Pol